Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου 2015

ΦΟΡΕΙΣ

ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ
ΦΟΡΕΙΣ
Μικτή Επιτροπή (1914)
Ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 1914 (μετά τους πρώτους διωγμούς του ελληνισμού της Οθωμανικής αυτοκρατορίας) , για να ρυθμίσει τα σχετικά με την εθελούσια ανταλλαγή Ελλήνων ορθοδόξων της Τουρκίας και Μουσουλμάνων της Ελλάδας. Δεν λειτούργησε τελικά , λόγω της εισόδου της Τουρκίας στον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο τον Οκτώβριο του 1914. (σελ. 139)
«Υπηρεσία Ανοικοδομήσεως Ανατολικής Μακεδονίας»
Ιδρύθηκε το 1918, μετά τη λήξη του Α΄ Παγκοσμίου πολέμου, για να μεριμνήσει για την επανεγκατάσταση των προσφύγων από την Ανατολική Μακεδονία. Αυτοί είχαν εγκαταλείψει τις εστίες τους μετά το 1916 και την εισβολή των Γερμανοβουλγάρων στην Ανατολική Μακεδονία. (σελ. 139-140)
Οργανισμός
Ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 1914 στη Θεσσαλονίκη. Σκοπός του ήταν η άμεση περίθαλψη των προσφύγων και στη συνέχεια η εγκατάστασή τους σε εγκαταλελειμμένα τουρκικά και βουλγαρικά χωριά της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας. Παρείχε στους πρόσφυγες συσσίτιο, προσωρινή στέγη και ιατρική περίθαλψη, μέχρι οι πρόσφυγες να βρουν εργασία ή να αποκτήσουν γεωργικό κλήρο.  (σελ 140-141)
«Ανωτάτη Διεύθυνσις Περιθάλψεως»
Ιδρύθηκε την περίοδο του Εθνικού Διχασμού (1916-1917) στη Θεσσαλονίκη από την κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου με σκοπό την περίθαλψη των προσφύγων. (σελ. 141)
Υπουργείο Περιθάλψεως
Ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 1917 από την κυβέρνηση Βενιζέλου (μετά την απομάκρυνση του βασιλιά Κωνσταντίνου). Εκτός από την περίθαλψη των προσφύγων θεσμοθετήθηκε τότε και η περίθαλψη των οικογενειών των εφέδρων  που βρίσκονταν στο μέτωπο και των οικογενειών των θυμάτων πολέμου. (σελ. 141) Αργότερα μετά τη μικρασιατική καταστροφή ανέλαβε αρχικά το έργο της προσωρινής στέγασης των προσφύγων, αφού ενισχύθηκε με  έκτακτο προσωπικό. (σελ. 148)
Πατριωτικό Ίδρυμα
Οργάνωσε συσσίτια στις συνοικίες των πόλεων όπου ήταν συγκεντρωμένοι πολλοί πρόσφυγες. (σελ 142)
Πατριαρχική Επιτροπή
Συστάθηκε τον Οκτώβριο του 1918 στην Κωνσταντινούπολη με σκοπό την οργάνωση του επαναπατρισμού των εκτοπισμένων με τη βοήθεια του Πατριαρχείου και της ελληνικής κυβέρνησης.(σελ. 143)
«Υπηρεσία Παλιννοστήσεως και Περιθάλψεως»
Υπηρεσία που ιδρύθηκε στα πλαίσια της Ύπατης Αρμοστείας της Σμύρνης και βοηθούσε όσους επέστρεφαν στη Μικρά Ασία να αποκατασταθούν στα σπίτια τους και στις ασχολίες τους. (σελ. 143)
Ταμείο Περιθάλψεως Προσφύγων
Ιδρύθηκε το Νοέμβριο του 1922 και υπήρξε ένας από τους φορείς που ασχολήθηκαν με την αποκατάσταση των προσφύγων. Ανέλαβε το έργο της προσωρινής στέγασης των προσφύγων κατασκευάζοντας ξύλινα παραπήγματα. (σελ. 148)
Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής (1923)
Ιδρύθηκε σύμφωνα με το άρθρο 11 της Σύμβασης της Λοζάνης (30-1-1923), είχε έδρα την Κωνσταντινούπολη και την αποτελούσαν έντεκα μέλη (τέσσερις Έλληνες, τέσσερις Τούρκοι και τρία μέλη- πολίτες χωρών ουδέτερων κατά τον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο). Αρμοδιότητες της ήταν ο καθορισμός του τρόπου μετανάστευσης των πληθυσμών που μετακινήθηκαν μετά την υπογραφή της Σύμβασης και η οριστική εκτίμηση των ακίνητων περιουσιών που εγκατέλειπαν οι ανταλλάξιμοι. (σελ. 152)
Επιτροπή Αποκατάστασεως Προσφύγων
Ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 1923 με πρωτοβουλία της ΚΤΕ. Ήταν ένας αυτόνομος οργανισμός με πλήρη νομική υπόσταση και είχε έδρα την Αθήνα. Βασική της αποστολή ήταν να εξασφαλίσει στους πρόσφυγες παραγωγική απασχόληση και οριστική στέγαση. (σελ. 153) Ασχολήθηκε κυρίως με την αγροτική αποκατάσταση των προσφύγων και λιγότερο με την αστική. Για την αστική αποκατάσταση πρόσφερε  οικονομική βοήθεια σε περιορισμένο αριθμό επιχειρήσεων, οικοτεχνικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων (ταπητουργία). (σελ. 157) Η ΕΑΠ λειτούργησε μέχρι το τέλος του 1930.(σελ.155)
Υπουργείο Προνοίας και Αντιλήψεως
Υπουργείο που από το 1925 ασχολήθηκε με την αποκατάσταση των προσφύγων. Διέθεσε το διοικητικό και το τεχνικό  προσωπικό του. (σελ. 153-155)
Υπουργείο Γεωργίας
Υπουργείο που από το 1925 ασχολήθηκε με την αποκατάσταση των προσφύγων (αγροτική). Διέθεσε το διοικητικό και το τεχνικό  προσωπικό του. (σελ. 153-155)
Γενική Διεύθυνση Ανταλλαγής Πληθυσμών
Συστάθηκε το 1924 για να βοηθήσει  το  έργο της ελληνικής αντιπροσωπείας στη Μικτή Επιτροπή ( αφορούσε στην οριστική εκτίμηση των περιουσιών των ανταλλαξίμων). Υπαγόταν στο Υπουργείο Γεωργίας.
Γραφεία Ανταλλαγής Πληθυσμών
Υπάγονταν στη Γενική Διεύθυνση Ανταλλαγής Πληθυσμών. Ιδρύθηκαν κατά τόπους, όπου είχαν οι πρόσφυγες, για να συντελέσουν στην αποτελεσματικότερη λειτουργία της Γενικής  Διεύθυνσης  Ανταλλαγής Πληθυσμών. Σε αυτά υποβλήθηκαν οι δηλώσεις των προσφύγων για την εκτίμηση των περιουσιών. (σελ. 160)
Ανώτατο Συμβούλιο
Ανέλαβε την αναθεώρηση των δηλώσεων, που υπέβαλαν οι πρόσφυγες για τις περιουσίες που εγκατέλειψαν, και οι οποίες κρίθηκαν ανακριβείς από τις ειδικές επιτροπές προσφύγων, συμπατριωτών των προσφύγων. (σελ. 160)
Πρωτοβάθμιες και Δευτεροβάθμιες Επιτροπές Εκτίμησης
Συστάθηκαν για την οριστική εκτίμηση των περιουσιών των προσφύγων. (σελ. 160)
Αγροτική Τράπεζα
Ανέλαβε να εισπράξει τα χρέη των αγροτών προσφύγων μετά τη διάλυση της ΕΑΠ το 1930. (σελ. 157)
Εθνική Τράπεζα
Ανέλαβε να πληρώσει την προκαταβολή της αποζημίωσης στους πρόσφυγες. (σελ. 160)Παρακρατούσε όμως το 25% της προκαταβολής και αυτό ήταν ένας από τους λόγους που προκαλούσαν τη δυσαρέσκεια των προσφύγων. (σελ 162)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου